Nivlheim

Tjenester

Nivlheim leverer konsulenttjenester innen digitalisering og teknologi innenfor tre områder.

Strategi og rådgivning


Nivlheim hjelper deg med å posisjonere bedriften i møtet med skiftende markedskrav, nye konkurrenter, nye teknologier og nye arbeidsformer. Vi hjelper deg med:

Forretningsmodeller


Nivlheim hjelper deg med å omsette strategier, analyser og innsikt til produkter, tjenester og forretningsmodeller. Vi hjelper deg med:

Organisering, arbeidsprosesser og gjennomføring


Nivlheim hjelper deg med å gjennomføre digitaliserings- og teknologiarbeidet i bedriften. Når strategier og forretningsmodeller er utarbeidet, og produktene skal utvikles hjelper vi med:

Vi kan bistå i én eller flere av disse områdene. Under følger en oversikt over tjenester vi bistår med, og som kan inngå i én eller flere av disse områdene.

  Kontakt oss


Lederstøtte og management consulting

Når du sitter tett på detaljene i hverdagen, er det lett å bli fartsblind for alle oppgavene som spenner fra et strategisk nivå og ned til det operative. Da er det verdifullt å ha en rådgiver som har vært i den samme situasjonen selv, som kan hjelpe deg med å skjære igjennom tankeflokene kjapt og som kan hjelpe til med å ta riktige strategiske valg og prioriteringer. I bedriftens styre, ledergrupper og strategiprosjekter og andre teknologiprosjekter er det verdifullt å ha en uavhengig rådgiver, en som ikke påvirkes av kompleksiteten i organisasjonen.

Nivlheim kan bistå som rådgiver og sparringspartner, både i møte med din egen organisasjon, kunder, leverandører, partnere, media eller offentlige myndigheter.

Strategi

I en verden som endrer seg stadig raskere, med stadig flere aktører som leverer stadig nye tjenester, er det viktig å ha en fleksibel og smidig digital strategi som lar deg eksperimentere med teknologi raskt og med lav risiko.

Nivlheim kan hjelpe din bedrift med å utarbeide, revidere og implementere strategier for digitale tjenester, produktstrategier eller vekststrategier. Vi har erfaring med å omsette strategien inn i bedriften og har brukt OKR i flere bedrifter.

Forretningsmodeller

Det er enkelt å komme på ideer til nye tjenester og forretningsmodeller, men det er forretningsmodellene og tjenestene som løser problemer for bedrifter og folk som skaffer inntektene du trenger. En forretningsmodell skal være fleksibel nok til at du kan teste ut ideer raskt i markedet og la deg gjøre iterasjoner for å forbedre modellen. Forretningsmodellen skal inneholde alt fra ditt verdiforslag og kunderelasjoner og kundesegmenter, til hvordan du tjener penger, hvilke kostnader og avhengigheter du har.

Nivlheim kan hjelpe deg med å utvikle, revidere, implementere og teste forretningsmodeller for digitale tjenester og produkter

Ledelse

Å være leder handler ofte om å få mennesker til å gjøre en så god jobb som de har forutsetning for å gjøre. Å motivere dem, å gi dem frihet og ansvar, å ha tillit til dem og gi dem rom til å eksperimentere seg frem til det beste resultatet. Samtidig skal man som leder sikre at arbeidet skjer i henhold til den strategien bedriften har lagt og man må sikre riktige prioriteringer og tidsbruk.

Nivlheim kan både yte rådgivning til ledere og vi kan fungere som interim-leder, eller «Leder as a Service». Vi har erfaring med forskjellige typer ledelse som produktledelse, teknologiledelse, teamledelse og prosjektledelse. Vi har erfaring som konsulent, ledet prosjekter og har «sittet på den andre siden av bordet» i direktørstillinger. Begge disse sidene har gitt verdifull innsikt i hvordan partene tenker, hva som motiverer og hvilke utfordringer de lever under.

Organisering og arbeidsprosesser

Hvordan man jobber sammen, hvordan man organiserer arbeidet, hvordan man bygger en inspirerende og konstruktiv kultur er noe av det mest krevende man gjør i en bedrift. Det hjelper ikke med en god idé, en god tjeneste eller et godt produkt hvis man aldri klarer å ta det ut i markedet. Problemstillinger spenner fra hvordan man samler og tester ideer, hvordan man organiserer digitaliseringsarbeidet, hvordan man organiserer autonome team, hvordan man etablererer tverrfaglige team, hvordan man setter opp smidige ledelses- og arbeidsprosesser, kulturbygging, tverrfaglig samarbeid, etablering av DevOps-team for kontinuerlige leveranser, automatisering og skalering, OKR og målstyring, arbeid med informasjonssikkerhet, personvern og GDPR.

Nivlheim kan hjelpe både med organisering av bedriften og hvordan man skal arbeide sammen, i tverrfaglige og autonome team som gir har fremdrift og med lav risiko.

Informasjonssikkerhet

Et styringssystem for informasjonssikkerhet er grunnmuren i ethvert teknologiprosjekt. Uansett hva du skal lage, trenger du å forstå risiko du tar på deg, enten det er teknisk eller merkantilt, og et styringssystem for informasjonssikkerhet gir deg en systematisk tilnærming til arbeidet.

Nivlheim kan hjelpe deg med å få etablert et styringssystem med informasjonssikkerhet, sammen med samarbeidspartnere som er spesialister på området.

Offenlige anskaffelser, reguleringer og rammevilkår

Offentlig sektor er en sektor med andre krav, forventninger, prosesser og dynamikk enn hva du finner i privat sektor. Å være leverandør til en virksomhet i offentlig sektor kan være svært fremmedgjørende og det kan være vanskelig å forstå anskaffelsesprosesser, anbudsregelverk og offentlige krav. Leverer du eller ønsker du å levere tilbud til offentlig sektor er det mange formaliteter som må hensyntas og forstås og tolkes i en offentlig anbudsprosess.

Nivlheim kan hjelpe deg med å forstå dynamikken i offentlig sektor, offentlige anbudsprosesser og regulatoriske bestemmelser. Vi har lang erfaring med å levere tjenester til offentlig sektor og har arbeidet sammen med mange offentlige virksomheter.

Migrering til skyen

Gjort riktig, gir bruk av skytjenester store fordeler både økonomisk og teknisk. Men veien til skyen kan imidlertid være lang og uoversiktlig. Det er mye man må ta hensyn til, både teknisk, juridisk, økonomisk, omdømmemessig og personvernmessig.

Nivlheim kan hjelpe deg med å planlegge og gjennomføre migreringsarbeidet fra egen infrastruktur til skyen. Vi har deltatt i flere migreringsprosjekter fra dedikert hardware til skyen og vet hvilke hensyn som må tas og tiltak som må gjennomføres.

Anskaffelser

Det er krevende å kjøpe tjenester, spesielt immaterielle tjenester som er digitale eller konsulenttjenester. Uforståelige kontrakter med vanskelig språk og uklare vilkår for hvordan data og informasjon prosesseres, behandles og lagres medfører risiko for bedriften din.

Nivlheim kan hjelpe deg med å gjennomføre anskaffelser av digitale tjenester, både over standardiserte kontraktsvilkår og gjennom skreddersydde kontrakter. Vi har både vært konsulent selv og har kjøpt konsulenttjenester i stor grad som kunde. Vi har skrevet oppdragsbeskrivelser, gjort intervjuer av konsulenter og inngått avtaler med konsulentselskaper.

Kontrakter og juridisk bistand

Alt din bedrift gjør reguleres av kontrakter. Det er alt fra kontrakter med de ansatte til kunde-, leverandør- og partnerkontrakter. Det er kritisk for bedriften at kontraktene er tydelige, lettforståelige og at man evner å etterleve de forpliktelsene man tar på seg i slike kontrakter. Å skrive en kontrakt høres ut som arbeid for en advokat, og til slutt skal man selvfølgelig også få juridisk kvalitetssikring av kontrakten. Men før en kontrakt skal til en advokat må det skrives en forståelse av hva en kontrakt skal regulere. Arbeidet med å ta problemet fra det tekniske prosjektet og omsette det til et språk advokaten forstår kan være krevende og det er lett å misforstå hverandre.

Nivlheim kan hjelpe deg med å utarbeide, revidere og implementere kontrakter. Han har bistått med å forstå kontrakter og avtaler, både for kunder, leverandører og partnere. Martin har også et stort nettverk med dyktige advokater.

Ansettelser

Å ansette folk er det mest risikable du gjør. En feilansettelse vil du slite med lenge og det tar opp verdifull tid og ressurser i bedriften.

Nivlheim kan hjelpe deg med å ansette mennesker og bistår i ansettelsesprosessen av teknologer, forretningsutviklere, produktfolk og designere, og ellers alle fagdisipliner som inngår i digitaliseringsarbeidet og teknologiprosjekter.

Selskapsetablering og fundraising

Å starte et selskap er enkelt. Men å få det til å komme riktig i gang, med investorer, riktige problemstillinger og arbeidsprosesser er krevende.

Nivlheim hjelper deg med å etablere selskaper, enten helt nye eller som utspring fra eksisterende. Vi hjelper til fra utarbeidelse av idé via innhenting av investorpenger, til formalia og arbeidsprosesser.

Nettverk

Én person løser ikke alle dine problemer. Derfor der det smart å rådføre seg med personer som også har et stort nettverk.

Nivlheim har et stort nettverk av dyktige mennesker vi kan spille på for tjenester vi selv ikke leverer, alt fra informasjonssikkerhet, design, programmering og drift, til jus, økonomi og finans.

Kurs og foredrag

Det er krevende å formidle kompleks og ustrukturert kunnskap på en enkel og lettforståelig måte, enten du skal ha presentert krevende budskap internt, i møte med kunder, leverandører, partnere eller offentlige myndigheter. Det er kritisk for bedriften at budskapet blir overlevert og forstått korrekt av mottaker.

Nivlheim kan holde både standardiserte foredrag om dagsaktuelle tema, eller skreddersydde kurs eller foredrag tilpasset din bedrift. Vi har holdt over 400 kurs og foredrag, både i Norge og utlandet.

Emner som dekkes er blant annet:

Vi har blant annet snakket på konferanser som IT-tinget, NOKIOS, Smidig, JavaZone, Wikipedia Academy, Forum for rettsinformatikk, Software, FOSS4G, Webforum, KINS, BloggCamp og Social Winter. Vi har snakket for bedrifter, politiske partier, kommuner og fylkeskommuner, direktorater, ideelle organisasjoner og idrettslag og gjesteforelest ved UiO, BI og videregående skoler. I embedets medfør har vi besøkt alt fra Kosovo, Uganda og Malaysia til USA, Tyskland og Frankrike.